- for english scroll down -

KROPPEN SOM RESURS


Kroppens är en fantastisk resurs i utveckling och förändringsarbete. Att röra kroppen ger ny energi och hjälper oss att komma i kontakt med glädjen och kreativiteten som alltid finns i kroppen.

Att röra kroppen minskar stress, ger balans och fokus. Att dansa, kropppens spontana rörelse till musik, är ett kraftfullt sätt att vara närvarande i nuet och att kommunicera både inåt med sig själv och med andra.

Genom rörelse kommer vi i kontakt med kroppens intuitiva intelligens. Det hjälper oss att skapa klarhet i frågor, hitta riktning och ta hållbara beslut grundade i en större helhet.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------


THE BODY AS A RESOURCE


The body is an amazing resource when dealing with change and personal development. Moving the body generates energy and helps us to reach the joy and creativity that always is latent in the body.

To move the body reduces stress, gives balance and helps us focus. To dance, to allow the body to move spontaniously to music, is a simple and safe way to become self aware and communicate inwards and with others.

Through movement we come in contact with the body’s intuitive intelligens. That helps us to create clarity, find direction and take stronger decisions based on a greater whole.